Laerskool   De Vrije Zee  Primary School             

                                       

Grade 7 Demarcation

  

LIFE ORIENTATION / LEWENSORIËNTERING

  
  

TERM 1

  

Unit 1: Self Image   pp. 8 – 15

  

Unit   1: Peer Pressure pp. 32 – 41

  

New   words pp. 8, 11, 24, 33, 37, 44 & 51

  

TERM 2

  

Unit   1: Human rights pp. 66 – 71

  

Unit   1: Career Fields pp. 94 – 95, 98 – 102

  

TERM 3

  

Unit   1: Substance abuse pp. 124 – 133

  

Unit   2: Value and importance of work pp. 178 – 180

  

Term 4

  

Unit   1: Personal diet and nutrition pp. 198 – 207

  

Unit   1: Common diseases like tuberculosis pp. 210 – 221 

  

The   role of oral traditions pp. 224 – 227

  

 

  

Kwartaal 1

  

Eenheid   1: Selfbeeld bl. 8 – 15

  

Eenheid   1: Groepsdruk bl. 32 – 41

  

Nuwe   woorde bl. 8, 11, 24, 33, 37, 44 & 51

  

Kwartaal 2

  

Eenheid   1: Mense Regte bl. 66 – 71

  

Eenheid   1: Loopbaan rigtings bl. 94 – 95, 98 – 102

  

Kwartaal 3

  

Eenheid   1: Middels misbruik bl. 124 – 133

  

Eenheid   2: Die waarde en belangrikheid van werk bl. 178 – 180

  

Kwartaal 4

  

Eenheid   1: Personal diet and nutrition bl. 198 – 207

  

Eenheid   1: Algemene siektes soos tuberkulose bl.210 – 221

  

Die   rol van mondelinge tradisies bl. 224 – 227

  
  

GEOGRAPHY / AARDRYKSKUNDE

  
  

Map skills

  

Natural resources and   conservation in South Africa – Module 7

  

Glossary:  All new vocabulary in writing books

  

All notes written and pasted   in books on Module 7 – term 4 

  

Study sources in textbooks   (p. 122, 123 & 135)

  

Concept of conservation / responsible use of   resources

  

Module 5:  World population growth - Notes in writing   books.

  

 

  

Kaartvaardighede

  

Natuurlike hulpbronne en   bewaring in Suid-Afrika  – Module 7

  

Woordelys:  Alle nuwe woordeskat in skryfboeke

  

Alle aantekeninge geskryf en   in boeke geplak oor Module 7 – Kwartaal 4

  

Bestudeer bronne in handboek   (bl. 122, 123 & 135)

  

Die begrip bewaring / verantwoordelike gebruik   van hulpbronne

  

Module 5:  Wêreld bevolkingsgroei -  Aantekeninge in skryfboeke.

  
  

ADDITIONAL LANGUAGE   / ADDISIONELE TAAL

  
  

AFRIKAANS ADDISIONELE TAAL

  

Alle taaloefeninge wat in die werkboek gedoen en gemerk is

  

 

  

ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE

  

LANGUAGE   STRUCTURES AND CONVENTIONS - FIRST ADDITIONAL LANGUAGE      

  

All language components done and marked in workbooks.

  
  

MATHEMATICS /   WISKUNDE

  
  

ALL WORK DONE THIS YEAR AND WORK MARKED IN WORKBOOKS

  

Integers

  

Data   Handling - Determine the mean, median, mode and range of a given set of data

  

You   must be able to read a graph and answer questions about a given graph.

  

Probability

  

Term   1, 2, 3 and 4 work

  

 

  

ALLE WERK WAT HIERDIE JAAR   BEHANDEL IS EN WERK WAT IN WERKBOEKE GEMERK IS

  

Heelgetalle

  

Data hantering

  

Bereken die mediaan, modus en   gemiddelde

  

Waarskynlikheid

  

Kwartaal 1, 2, 3 en 4 se werk

  
  

HOME LANGUAGE /   HUISTAAL

  
  

ENGLISH HOME LANGUAGE    -  LANGUAGE STRUCTURES

  

All language components done and marked in workbooks.

  

 

  

AFRIKAANS HUISTAAL

  

Alle taaloefeninge wat in die werkboek gedoen en gemerk is in die   werkboek.

  
  

NATURAL SCIENCES /   NATUURWETENSKAPPE

  
  

Strand 3

  

Energy and   energy sources (pp. 98 – 101)

  

Potential and   Kinetic energy (pp. 103 – 111)

  

Heat transfer   (pp. 112 – 123)

  

Energy transfer   to surroundings (pp. 130 – 131)

  

National   electricity supply system (pp. 132 – 134)

  

New words and   notes in workbooks

  

Strand 4

  

Relationship of   the Sun to the Earth (pp. 140 – 159)

  

Relationship of   the Moon to the Earth (pp. 160 – 169)

  

New words and   notes in workbooks

  

Kennisafdeling   3

  

Bronne van   energie (bl. 98 – 101)

  

Potensiële en   kinetiese energie (bl. 103 – 111)

  

Hitte- oordrag   (bl. 112 – 123)

  

Energie-   oordrag na omgewing (bl. 130 – 131)

  

Die nasionale   elektrisiteitstoeverstelsel (bl. 132 – 134)

  

Nuwe woorde en   aantekeninge in werkboek

  

Kennisafdeling   4

  

Verhouding van   die son tot die aarde (bl. 140 – 159)

  

Verhouding van   die maan tot die aarde (bl. 160 – 169)

  

Nuwe woorde en   aantekeninge in werkboek

  
  

ECONOMIC MANAGEMENT   SCIENCES

  
  

Exam will cover work from term 1-4 

  

[Focus on the key words, summaries and activities

  

Term 1

  

Topic 1:    Unit 1 & 2 (pp. 1 – 8)

  

Topic 2:    Unit 1 & 2  (pp. 13 – 20)

  
  

ECONOMIC MANAGEMENT   SCIENCES

  
  

Topic 3:    Unit 1, 2, 3 & 5 (pp. 24 – 29; 32 – 33)

  

Topic 4:    Unit 1, 2 & 3 (pp. 35 – 44)

  

Term 2

  

Topic 5:    Unit 1, 2, 3 & 4  (pp. 54 –   63)

  

Topic 6:    Unit 2, 3 & 4  (pp. 71 – 75)

  

Topic 7:    Unit 1, 2 & 3 (pp. 77 – 85)

  

Term 3

  

Topic 8:    Unit 1 & 2 (pp. 90 – 95)

  

Topic 9:    Unit 3 & 5  (pp. 104; 106 –   107)

  

Topic 11:    Unit 2 & 4  (pp. 129 – 133;   136 – 138)

  

Term 4

  

Topic 12:    Unit 1, 2, 3 & 5 (pp. 145 – 153; 156 – 157)

  

Topic 13:    Unit 1 & 2 (pp. 165 – 172)

  
  

EKONOMIESE   BESTUURSWETENSKAPPE

  
  

Eksamen sal handel oor werk wat behanel is   in kwartaal 1-4

  

[Fokus op sleutelwoorde, opsommings en aktiwiteite

  

Kwartaal 1

  

Onderwerp 1:  Eenheid 1 & 2  (bl. 1 – 8)

  

Onderwerp 2:  Eenheid 1 & 2 (bl. 13 – 20)

  

Onderwerp 3:  Eenheid 1, 2, 3 & 5 (bl. 24 – 29; 32 –   33)

  

Onderwerp 4:  Eenheid 1, 2 &3  (bl. 35 – 44)

  

Kwartaal 2

  

Onderwerp 5:  Eenheid 1, 2, 3 & 4   (bl. 54 – 63)

  

Onderwerp 6:  Eenheid 2, 3 & 4  (bl. 71 – 75)

  

Onderwerp 7:  Eenheid 1, 2 & 3 (bl. 77 – 85)

  

Kwartaal 3

  

Onderwerp 8:  Eenheid 1 & 2  (bl. 90 – 95)

  

Onderwerp 9:  Eenheid 3 & 5  (bl. 104; 106 – 107)

  

Onderwerp 11:  Eenheid 2 & 4  (bl. 129 – 133; 136 – 138)

  

Kwartaal 4

  

Onderwerp 12:  Eenheid 1, 2, 3 & 5  (bl. 145 – 153; 156 – 157)

  

Onderwerp 13:  Eenheid 1 & 2  (bl. 165 – 172)

  
  

HISTORY /

  

GESKIEDENIS

  
  

Co-operation and conflict on   the borders of the Cape Colony  –   Module 8

  

Glossary:  All new vocabulary in writing books

  

All notes written and pasted   in books on Module 8 – term 4 

  

Study sources in textbooks   (p. 146 / 147, 151 / 152)

  

Effects of British settlement   at the Cape

  

Module 6:  p. 115 – 117 (land dispossession and   consequences for the indigenous people) - notes in writing books

  

Samewerking en konflik op die   grense van die Kaapkolonie – Module 8

  

Woordelys:  Alle nuwe woordeskat in skryfboeke

  

Alle aantekeninge geskryf en   in boeke geplak oor Module 8 – Kwartaal 4

  

Bestudeer bronne in handboek   (bl. 146 / 147, 151 / 152)

  

Gevolge van die Britte se   aankoms aan die Kaap

  

Module 6:  bl. 115 – 117 (Grondonteiening en die   gevolge daarvan vir die inheemse bevolking)    - aantekeninge in skryfboeke

  
  

TECHNOLOGY /   TEGNOLOGIE

  
  

All   term 4’s work

  

All   the Key concepts

  

Electrical   Circuits

  

Structures

  

Levers

     


Al kwartaal 4 se werk.

  

Alle   sleutelkonsepte

  

Elektriese   Stroombane

  

Strukture

  

Hefbome